صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


نسخه چاپي

مناقصه شماره 51-98 یک مرحله ای

محوطه سازي و زيرسازي و آسفالت CGS ماهنيان شامل تهيه مصالح، حمل و اجرا بطور كامل

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 51-98 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : محوطه سازي و زيرسازي و آسفالت CGS ماهنيان شامل تهيه مصالح، حمل و اجرا بطور كامل

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

 

شرح مختصر کار:

1- مبلغ برآورد اولیه پروژه 4/985/158/958 (چهار ميليارد و نهصد و هشتاد و پنج ميليون و يكصد و پنجاه و هشت هزار و نهصد و پنجاه و هشت)ريال مي باشد.

2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 249/258/000 (دويست و چهل و نه میلیون و دويست و پنجاه و هشت هزار) ريال مي باشد.که بصورت یکی از تضامین قابل قبول معتبر در آیین نامه معاملات دولتي می باشد.

3- مدت اجراي پروژه 200 روز مي باشد .

4- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir باشند.

 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخ 04/10/1398 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند.

 

 

تاریخ تحویل اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 15 روز چهار شنبه 02/11/1398 از طريق سامانه ستاد قابل دسترسي مي باشد.

 

تلفن : 4- 8260571 3 ، 8 – 8261075 3 ، دورنويس : 38256207 = 081

آدرس اينترنت : WWW. nigc-hm . ir

روابط عمومي شركت گاز استان همدان

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/10/04 - ١١:٤٢
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 165

خروج
تصاویر منتخب