صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


نسخه چاپي

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 75-99 یک مرحله ای

ترميم و اصلاح ايستگاه مرغ آباد و غزل آباد (فامنين) شامل تهيه مصالح،حمل و اجرا CGS&TBS بطور كامل

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 75-99 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : ترميم و اصلاح ايستگاه مرغ آباد و غزل آباد (فامنين) شامل تهيه مصالح،حمل و اجرا CGS&TBS بطور كامل

شرح مختصر کار:

مبلغ برآورد اولیه پروژه 6/441/276/444 (شش ميليارد و چهارصد و چهل و يك ميليون و دويست و هفتاد و شش هزارو چهارصد و چهل و چهار)ريال مي باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه   322/064/000 (سيصد و بيست و دو میلیون و شصت و چهار هزار) ريال مي باشد.

مدت اجراي پروژه 180 روز مي باشد .

4- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  باشند.

5- حداقل امتياز ارزيابي كيفي مناقصه گران 65 مي باشد.

6- متقاضيان بايد داراي رتبه حداقل 5 ساختمان باشند.

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز از مورخ 27/12/1399 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.

 

 

تاریخ بارگذاري اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 13 روز يكشنبه  22/01/1400 از طريق سامانه ستاد خواهد بود. 

 

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3   ،    دورنويس :  38256207   = 081

آدرس اينترنت :        WWW. nigc-hm . ir

روابط  عمومي شركت گاز استان همدان

 

 

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/12/27 - ٠٧:٥٠
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 96

خروج
تصاویر منتخب