صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


نسخه چاپي

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 74-99 یک مرحله ای

زيرسازي و آسفالت جاده دسترسي ايستگاه CGS اسدآباد شامل تهيه مصالح حمل و اجرا بطور كامل

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 74-99 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : زيرسازي و آسفالت جاده دسترسي ايستگاه CGS اسدآباد شامل تهيه مصالح حمل و اجرا بطور كامل

شرح مختصر کار:

مبلغ برآورد اولیه پروژه 5/499/024/304 (پنج ميليارد و چهارصد و نود و نه ميليون و بيست و چهار هزار و سيصد و چهار)ريال مي باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  274/951/000 (دويست و هفتاد و چهار ميليون و نهصد و پنجاه و يك هزار) ريال مي باشد.

مدت اجراي پروژه 160 روز مي باشد .

4- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  باشند.

5- حداقل امتياز ارزيابي كيفي مناقصه گران 65 مي باشد.

6-متقاضيان بايد داراي رتبه حداقل 5 ساختمان باشند.

 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز از مورخ 27/12/1399 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.

 

 

مهلت بارگذاري اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 22/01/1400 از طريق سامانه ستاد خواهد بود. 

 

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3   ،    دورنويس :  38256207   = 081

آدرس اينترنت :        WWW. nigc-hm . ir

روابط  عمومي شركت گاز استان همدان

 

 

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/12/25 - ١٣:٣٥
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 101

خروج
تصاویر منتخب