صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


نسخه چاپي

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 52-99 یک مرحله ای

گازرساني به صنايع شهرستانهاي اسداباد و بهارفاز1

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 52-99 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : گازرساني به صنايع شهرستانهاي اسداباد و بهارفاز1

شرح مختصر کار:

مبلغ برآورد اولیه پروژه  8/480/000/000 (هشت ميليارد و چهارصد و هشتاد ميليون)ريال مي باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه   424/000/000 (چهارصد و بيست و چهار ميليون) ريال مي باشد.

مدت اجراي پروژه 360 روز مي باشد .

4- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  باشند.

5- متقاضيان بايد داراي حداقل رتبه  5 تاسیسات و تجهیزات باشند.

6- حد نصاب تعداد مناقصه گران جهت برگزاري مناقصه حداقل  سه مناقصه گر مي باشد.

7- حداقل امتياز ارزيابي كيفي مناقصه گران 65 مي باشد.

 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخ 15/10/1399 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.

 

 

تاریخ بارگذاري اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 13 روز سه شنبه 07/11/1399 از طريق سامانه ستاد خواهد بود. 

 

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3   ،    دورنويس :  38256207   = 081

آدرس اينترنت :        WWW. nigc-hm . ir

روابط  عمومي شركت گاز استان همدان

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/10/16 - ١١:٢٢
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 101

خروج
تصاویر منتخب