صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


نسخه چاپي

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 53-99 یک مرحله ای

اجراي كارهاي باقيمانده ساختمان اداري رزن

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 53-99 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : اجراي كارهاي باقيمانده ساختمان اداري رزن

شرح مختصر کار:

مبلغ برآورد اولیه پروژه  7/073/847/800 (هفت ميليارد و هفتاد و سه ميليون و هشتصد و چهل و هفت هزار و هشتصد)ريال مي باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه   353/692/00 (سيصد و پنجاه و سه ميليون و ششصد و نود و دو هزار) ريال مي باشد.

مدت اجراي پروژه 180 روز مي باشد .

4- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  باشند.

5- متقاضيان بايد داراي حداقل رتبه  5 تاسیسات و تجهیزات باشند.

6- حد نصاب تعداد مناقصه گران جهت برگزاري مناقصه حداقل  سه مناقصه گر مي باشد.

7- حداقل امتياز ارزيابي كيفي مناقصه گران 65 مي باشد.

 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخ 15/10/1399 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.

 

 

تاریخ بارگذاري اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 13 روز سه شنبه 07/11/1399 از طريق سامانه ستاد خواهد بود. 

 

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3   ،    دورنويس :  38256207   = 081

آدرس اينترنت :        WWW. nigc-hm . ir

روابط  عمومي شركت گاز استان همدان

 

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/10/16 - ١١:٢٢
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 99

خروج
تصاویر منتخب