صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


نسخه چاپي

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 32-99 یک مرحله ای

تهيه مصالح، ساخت و نصب ايستگاه تقليل فشار CGS 200000متر مكعب در ساعت شماره سه همدان

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 32-99 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : تهيه مصالح، ساخت و نصب ايستگاه تقليل فشار CGS 200000متر مكعب در ساعت شماره سه همدان  

شرح مختصر کار:

مبلغ برآورد اولیه پروژه 52/679/189/000 (پنجاه و دو ميليارد و ششصد و هفتاد و نه ميليون و يكصد و هشتاد و نه هزار)ريال مي باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه   2/633/960/000 (دو ميليارد و ششصد و سي و سه میلیون و نهصد و شصت هزار) ريال مي باشد.

مدت اجراي پروژه 180 روز مي باشد .

4- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  باشند.

                      5- ارسال آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده  شركتهاي متقاضي الزامي مي باشد.

 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخ 27/08/1399 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.

 

 

تاریخ بارگذاري اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه  19/09/1399 از طريق سامانه ستاد خواهد بود. 

 

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3   ،    دورنويس :  38256207   = 081

آدرس اينترنت :        WWW. nigc-hm . ir

روابط  عمومي شركت گاز استان همدان

 

 

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/08/26 - ٠٨:٢٠
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 93

خروج
تصاویر منتخب