صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


نسخه چاپي

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 23-99 یک مرحله ای

گازرساني به صنايع شهرستانهاي بهار و اسدآباد فاز1

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 23-99 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : گازرساني به صنايع شهرستانهاي بهار و اسدآباد فاز1  

شرح مختصر کار:

مبلغ برآورد اولیه پروژه 10/288/0000/000 (ده ميليارد و دويست و هشتاد و هشت ميليون )ريال مي باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه   514/400/000 ( پانصد و چهارده میلیون و چهارصد هزار) ريال مي باشد.

مدت اجراي پروژه 360 روز مي باشد .

4- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  باشند.

 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخ 12/07/1399 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.

 

 

تاریخ بارگذاري اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 13 روز دوشنبه  05/08/1399 از طريق سامانه ستاد خواهد بود. 

 

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3   ،    دورنويس :  38256207   = 081

آدرس اينترنت :        WWW. nigc-hm . ir

روابط  عمومي شركت گاز استان همدان

 

 

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/07/12 - ٠٨:٢٤
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 78

خروج
تصاویر منتخب