صفحه اصلی > اهداف شرکت 
اهداف كلان (گاز سرآمد)

گ: گازرساني مستمر از طريق توسعه زيرساختها، نگهداري، مقاوم سازي و بازسازي 


ا: ارتقاي رضايتمندي ذينفعان بر اساس مقررات ، نيازها و انتظارات ايشان


ز: زمينه سازي فرهنگي براي مصرف ايمن و بهينه گاز طبيعي و توسعه مسئوليت هاي اجتماعي


س: ساماندهي زنجيره تامين و توسعه همكاري با تامين كنندگان 


ر: رعايت الزامات استانداردها و مقررات ايمني، بهداشت ، محيط زيست و انرژي

ا: ارتقا خدمات از طريق بهبود فرايندها و حركت در مسير تعالي 


م: مديريت منابع ، كنترل پروژه ها و وصول مطالبات


د: دانش مداري و توانمندسازي از طريق مشاركت، آموزش، پژوهش و توسعه فناوري هاي نوين 

تصاویر منتخب