صفحه اصلی > تماس با ما > تماس با مسئولین ذیربط 

 همدان میدان شیر سنگی شرکت گاز استان همدان
   08138261077       تللفن گویای شرکت گاز استان همدان  08138282011
   info@nigc-hm.ir
 مدیریت عامل مهندس عبدالله فیاض   معاونت بهره برداری  مهندس مجید الهیاری
08138264811 08138260096
ece_modiramel@nigc-hm.ir ece_bahrebardari@nigc-hm.ir
 معاونت مالی پشتیبانی مهندس سعید احمدی تنها                                               رئیس بهره برداری شهرستان ها 
08138263015 08138277023
ece_mali@nigc-hm.ir -
 رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات مهدی محمدی                       رئیس بهره برداری شهرستان همدان مهندس احمد دانایی       

  08138257209 08132526937
 ece_ict@nigc-hm.ir           
 رئیس برنامه ریزی امیر حسین اسکندری                                                 رئیس امور مالی محمود آقاسی
  08138277018 08138263015
  ece_mali@nigc-hm.ir
 رئیس منابع انسانی ناصر به خبر  رئیس روابط عمومی احمد ربیعیان
  08138256105 08138264906
 ece_edari@nigc-hm.ir     r-o@nigc-hm.ir 

تصاویر منتخب