صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


نسخه چاپي

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 23-1400 یک مرحله ای

احداث کارهای باقیمانده ساختمان اداری رزن

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 23-1400 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : احداث کارهای باقیمانده ساختمان اداری رزن

شرح مختصر کار:

مبلغ برآورد اولیه پروژه  11/960/554/000  (یازده ميليارد و نهصد و شصت ميليون و پانصد و پنجاه و چهار هزار)ريال مي باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  598/028/000 ( پانصد و نود و هشت میلیون و بیست و هشت هزار) ريال مي باشد.

مدت اجراي پروژه 180 روز مي باشد .

4- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  باشند.

5- متقاضيان بايد داراي حداقل رتبه  5 ساختمان باشند.

6- حداقل امتياز ارزيابي كيفي مناقصه گران 65 مي باشد.

7- حد نصاب تعداد مناقصه گران جهت برگزاري مناقصه حداقل  سه مناقصه گر مي باشد.

8- قيمت متناسب پيشنهاد دهندگان بر اساس دستورالعمل ارزيابي مالي و قيمت متناسب صنعت نفت (‌فرايند دامنه قيمت)،‌تعيين مي گردد.

 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخ 03/05/1400 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.

 

 

مهلت بارگذاري اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 00/09 روز دو شنبه مورخ 25/05/1400 از طريق سامانه ستاد خواهد بود. 

 

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3   ،    دورنويس :  38256207   = 081

آدرس اينترنت :        WWW. nigc-hm . ir

روابط  عمومي شركت گاز استان همدان

 

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1400/05/06 - ٠٧:٥٢
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 126

خروج
تصاویر منتخب