صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

مناقصه شماره 8-99 یک مرحله ای

احداث شبكه توزيع گاز و ساخت و نصب انشعابات بصورت پراكنده در شهرستان تويسركان

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

 

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 8-99 یک مرحله ایموضوع مناقصه : احداث شبكه توزيع گاز و ساخت و نصب انشعابات بصورت پراكنده در شهرستان تويسركان

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه  مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

شرح مختصر کار:

  1. مبلغ برآورد اولیه پروژه   7/000/000/000 (هفت ميليارد)ريال مي باشد.

  2. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 350/000/000 (سيصد و پنجاه میلیون ) ريال مي باشد.

                       که بصورت یکی از تضامین قابل قبول معتبر در آیین نامه معاملات دولتي می باشد.

  1. مدت اجراي پروژه 365 روز مي باشد .

  2. متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  باشند.

  

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخ 03/04/1399 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.تاریخ تحویل اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 15 روز سه شنبه  24/04/1399 از طريق سامانه ستاد قابل دسترسي مي باشد. 


تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3   ،    دورنويس :  38256207   = 081

آدرس اينترنت :        WWW. nigc-hm . ir

روابط  عمومي شركت گاز استان همدان


  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/04/03 - ٠٨:٢٨
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 884

خروج
تصاویر منتخب