صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 7-99 یک مرحله ای

طراحي و پياده سازي سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS روستاهاي تغذيه شونده از ايستگاههاي CGS ملاير

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 7-99 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : طراحي و پياده سازي سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS روستاهاي تغذيه شونده از ايستگاههاي CGS ملايرشامل(ملاير،جوزان،كوره ها،گلخانه،ذوب آهن،زنگنه،مرويل،ده چانه،كوزره و كساوند) و GIS شهر،روستاها وصنايع تغذيه شونده از ايستگاههاي CGS جوكار شامل (جوكار،ينگي كند،طاسبندي،ازندريان،شوشاب،كليل آباد،سامن،انوچ،كهكدان و حسين آباد ناظم) بر اساس فهرست بهايGIS در سال 1398

شرح مختصر کار:

مبلغ برآورد اولیه پروژه  6/573/797/000 (شش ميليارد و پانصد و هفتاد و سه ميليون و هفتصد و نود و هفت هزار)ريال مي باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه    328/690/000 (سيصد و بيست و هشت میلیون و ششصد و نود هزار) ريال مي باشد.

مدت اجراي پروژه 120 روز مي باشد .

4- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  باشند.

 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخ 29/03/1399 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.

 

 

تاریخ بارگذاري اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 15 روز پنجشنبه  19/04/1399 از طريق سامانه ستاد خواهد بود. 

 

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3   ،    دورنويس :  38256207   = 081

آدرس اينترنت :        WWW. nigc-hm . ir

روابط  عمومي شركت گاز استان همدان

 

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/03/27 - ٠٧:٥٥
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 804

خروج
تصاویر منتخب